مدرسه و دانشگاه | مکتب ایرانیمدرسه و دانشگاه | مکتب ایرانی - مدرسه و دانشگاه انعکاس اخبار برگزیده حوزه مدرسه و دانشگاه

دکتر محمد عباسی ،وزیر دولت نهم و دهم بیان داشت : یکی از اقدامات جدی برای قوی شدن، تقویت نهاد‌های رسمی کشور اعم از مجلس و دولت است؛ انتظار می‌رود در انتخابات آتی زمینه تشکیل یک مجلس قوی، کارآمد و مقتدر فراهم شود.