مکتب ایرانی

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز چهارشنبه ۶ فروردین از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.