مکتب ایرانی

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی خواستار واکنش عزتمندانه رئیس جمهور و وزیر امور خارجه به اظهارات مداخله جویان رئیس جمهور ترکیه شد.